Kişisel Veri Bilgilendirmesi Başvuru Formu

 KİŞİSEL VERİ BİLGİLENDİRMESİ BAŞVURU FORMU

1.BAŞVURU HAKKININ KAPSAM

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nın 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Başvuru Sahibi’nin hakları aşağıdaki gibidir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerini eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep

2 .BAŞVURU YÖNTEMİ

KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Veri Sorumlusu olan CORONITY’e bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aşağıdaki başvuru yöntemleri veya Kişisel Verilerin Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. CORONITY’e “yazılı” olarak yapılacak başvurular, bu formun çıktısı alınarak tablodaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır. Elektronik posta yolu ile yapılan başvurular için bu formun çıktısını almaya gerek yoktur. Başvuru Sahibi, yazılı başvurularda aşağıdaki açıklamalara dikkat etmelidir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ BAŞVURUDA SUNULMASI

ZORUNLU BİLGİLER

İadeli Taahhütlü Mektup/ Noter Kanalı  

Huzur Mah. Fatih Cd. No:119 B PK:34485 Sarıyer/İstanbul

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu

Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şahsen Başvuru Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Elektronik Posta Yoluyla destek@coronity.com E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır. Başvuru Sahibi; CORONITY’e üye olurken sisteme kaydettiği e- posta adresi kullanılarak yapılıp yapılmadığı teyit edilerek, işbu e-posta adresi kullanılarak yapılan talepler kabul

edilecektir.

Güvenli Elektronik İmza İle

İmzalanmış Elektronik Posta Yoluyla

destek@coronity.com E-postanın konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

3. BAŞVURUNUN KAPSAMI VE BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Cep Telefonu
E-posta Adresi
Adresi

4. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini CORONITY’e yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, CORONITY, talebin niteliğine göre talebin CORONITY’e ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda iletecektir.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla CORONITY, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. CORONITY ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7).

Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda CORONITY söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

 

 

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı – Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: